top of page
rice person.jpg

Siam Parboiled - ການປຸງແຕ່ງເຂົ້າສານທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດສູງໃນປະເທດໄທ​

Siam Parboiled Rice ໃນປະເທດໄທສົ່ງອອກເຂົ້າໄປທຸກມຸມໂລກ. ເພື່ອຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເຂົ້າສານຂອງພວກເຂົາໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນະພາບສາກົນ, ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກ Bühler ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼັກສຳລັບໂຮງງານທັງໝົດຂອງຕົນ.

ໂຮງສີເຂົ້າຂອງພວກເຂົາສາມາດອົບແຫ້ງ ແລະ ຜະລິດໄດ້ 2000 ໂຕນຕໍ່ວັນ ແລະ ບັນຈຸໄດ້ 80 ໂຕນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອອະນາຄົດຂອງການປຸງແຕ່ງເຂົ້າສານ ແລະ ເຂົ້າເປືອກ

#FeedingAsia

ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອອະນາຄົດຂອງການປຸງແຕ່ງເຂົ້າສານ ແລະ ເຂົ້າເປືອກ

#FeedingAsia

About

ພວກເຮົາຄື Bühler

ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 150 ປີໃນການສີເຂົ້າ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທົ່ວໂລກໃນ 140 ປະເທດ, ປະສົບການທົ່ວໂລກຂອງ Bühler ຈິ່ງບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນ. ສຳລັບທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະບວນການ ແລະ ແນວພັນເຂົ້າ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າສານຂອງພວກເຮົາທີ່ຢູ່ທົ່ວອາຊີຈະແນະນຳ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານເລືອກເຄື່ອງຈັກ, ການບໍລິການ ແລະ ອາໄຫຼ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໂຮງສີຂອງທ່ານທຳງານໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

Solution

ເຕັກໂນໂລຊີສີເຂົ້າຂອງພວກເຮົາ

Bühler ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີເຈົ້າດຽວເທົ່ານັນ ທີ່ມອບວິທີແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເຂົ້າສານຄົບວົງຈອນ, ນັບແຕ່ທົ່ງນາໄປຫາສ້ອມບົນໂຕະອາຫານ. ເຕັກໂນໂລຊີຂອງພວກເຮົາກວມເອົາຂະບວນການຜະລິດເຂົ້າສານ ແລະ ເຂົ້າເປືອກຄົບວົງຈອນ – ນັບແຕ່ກ່ອນການທຳຄວາມສະອາດເຂົ້າເປືອກ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຕາກແຫ້ງໄປຈົນເຖິງເຄື່ອງແກະເປືອກເຂົ້າ, ເຄື່ອງຂັດເງົາ, ເຄື່ອງຂັດຂາວ, ເຄື່ອງແຍກສີ ແລະ ການບັນຈຸຖົງ.

Success Story

ຄວາມສຳເລັດໃນທຸກໆທະວີບ

Siam Parboiled - ການປຸງແຕ່ງເຂົ້າສານທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດສູງໃນປະເທດໄທ​

Siam Parboiled Rice ໃນປະເທດໄທສົ່ງອອກເຂົ້າໄປທຸກມຸມໂລກ. ເພື່ອຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເຂົ້າສານຂອງພວກເຂົາໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນະພາບສາກົນ, ພວກເຂົາໄດ້ເລືອກ Bühler ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼັກສຳລັບໂຮງງານທັງໝົດຂອງຕົນ.

ໂຮງສີເຂົ້າຂອງພວກເຂົາສາມາດອົບແຫ້ງ ແລະ ຜະລິດໄດ້ 2000 ໂຕນຕໍ່ວັນ ແລະ ບັນຈຸໄດ້ 80 ໂຕນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

CASL – ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງກັບເຂົ້າສານໃນປະເທດເຊເນການ

 

CASL, ບໍລິສັດກະສິກຳຝຣັ່ງ, ໄດ້ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຂົ້າສານດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງທຳອິດໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກທີ່ເມືອງ ເຊັນຕ໌ ລຸຍສ໌ (Saint Louis), ປະເທດເຊເນການ. ທີມງານ Bühler ທີ່ສ້າງຄວາມເປັນໄປໄດ້ແຜ່ໄປທົ່ວສອງທະວີບ.

ໂຮງງານ CASL ກວມເນື້ອທີ່ 2700 ເຮັກຕາ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຜະລິດເຂົ້າຂາວໄດ້ເຖິງ 45,000 ໂຕນຕໍ່ປີ (8 ໂຕນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ).

Al Dahra - ເຂົ້າສານຄຸນະພາບສູງຈາກອາບູດາບີ

 

Al Dahra Rice Mill ລົງທຶນເຂົ້າໃນປະເພດໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ພຽງແຫ່ງດຽວໃນພາກພື້ນ Gulf ແລະ ໄດ້ເລືອກ Ultra Line ຂອງ Bühler ສຳລັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານສູງ ແລະ ການປຸງແຕ່ງເຂົ້າສານຄຸນະພາບສູງ.

ຄວາມຈຸຂອງໂຮງສີເຂົ້າ Al Dahra ສາມາດສີເຂົ້າໄດ້ເຖິງ 18 ໂຕນແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ໃນແຕ່ລະ 40 ຖັງຊີໂລຂອງພວກມັນສາມາດເກັບບັນຈຸເຂົ້າສານໄດ້ເຖິງ 750 ໂຕນ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າສານປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ:

Chaiyut Khanom

 

​ທ່ານ Chaiyut ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 15 ປີໃນການປຸງແຕ່ງເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເຂົ້າສານໃນປະເທດໄທ ແລະ ລາວ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທ່ານໄດ້ວ່າຈ້າງໂຮງສີເຂົ້າຫຼາຍແຫ່ງ, ນັບແຕ່ 200 ໂຕນຕໍ່ວັນຫາ 2000 ໂຕນຕໍ່ວັນ. ທ່ານມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບແນວພັນເຂົ້າສານ, ລວມທັງເຂົ້າຫອມມະລິ, ເຂົ້າໜຶ້ງສຸກ ແລະ ເຂົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໜຶ້ງ. ຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າສານຂອງທ່ານ ທ່ານ Chaiyut, ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງເຂົ້າສານ ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າໃນປະເທດລາວ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າສານປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ: Chaiyut Khanom

ທ່ານ Chaiyut ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 15 ປີໃນການປຸງແຕ່ງເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເຂົ້າສານໃນປະເທດໄທ ແລະ ລາວ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທ່ານໄດ້ວ່າຈ້າງໂຮງສີເຂົ້າຫຼາຍແຫ່ງ, ນັບແຕ່ 200 ໂຕນຕໍ່ວັນຫາ 2000 ໂຕນຕໍ່ວັນ. ທ່ານມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບແນວພັນເຂົ້າສານ, ລວມທັງເຂົ້າຫອມມະລິ, ເຂົ້າໜຶ້ງສຸກ ແລະ ເຂົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໜຶ້ງ. ຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຂົ້າສານຂອງທ່ານ ທ່ານ Chaiyut, ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງເຂົ້າສານ ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າໃນປະເທດລາວ.

Laos.png
Contact Us
bottom of page